Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Portal - to duży serwis internetowy; wyróżnia się portale horyzontalne i wertykalne. Te pierwsze informują o wszystkim, drugie koncentrują się na wybranych dziedzinach (np. finanse, budownictwo, muzyka itd.).
 Home > Konsument
Tryb dochodzenia roszczeń

Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

10.04.2015 23:42:00

Podstawy prawne:
  • Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zmianami),
  • Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z 17 listopada 1964 r. (Dz. U. nr 43, poz. 296 z póź. zmianami),
  • Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 z 2001 r., poz. 25),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 80, poz. 728),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli (Dz. U. nr 100, poz.1080),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. nr 113, poz. 1214),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 sierpnia 2001 r w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług (Dz. U. nr 85, poz. 931).
  • W krajach Unii Europejskiej skuteczne dochodzenie roszczeń przez konsumentów na drodze sądowej oceniane jest jako mało efektywne, kosztowne i długotrwałe. Zaleca się dążenie do rozwijania procedur pozasądowych, jako mniej sformalizowanych i kosztownych, a więc w większym stopniu dostępnych dla konsumentów. Chociaż w krajach członkowskich Unii przyjęto odmienne rozwiązania organizacyjne i różne usytuowanie instytucji rozstrzygających spory, to wspólną cechę przyjętych rozwiązań stanowi szybkość, niskie koszty i dostępność organów sprawiedliwości dla konsumentów.
Poziom ochrony konsumentów w Polsce, w tym dochodzenie roszczeń - pomimo aktywności legislacyjnej na przestrzeni ostatnich lat - jest nadal niezadowalający.

Nieefektywne są procedury rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Dochodzenie roszczeń w polskim prawie odbywa się na zasadach ogólnych, przed sądami powszechnymi. Wprowadzenie zmian do kodeksu postępowania cywilnego i rozpatrywanie sporów w trybie uproszczonym, zmieniło niewiele.

Sprawy o roszczenie wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys. złotych, a te dotyczą większości spraw konsumenckich z tytułu rękojmi i gwarancji, są rozpatrywane w trybie uproszczonym. Uciazliwością tego trybu postępowania jest brak możliwości dochodzenia jednym pozwem kilku roszczeń, co często ma miejsce w sporach konsumenckich.

Alternatywą dla konsumentów w dochodzeniu roszczeń, choć w ograniczonym zakresie, jest polubowne sądownictwo konsumenckie. Polubowne Sądy Konsumenckie zostały powołane do życia w grudniu 1991 r. z inicjatywy Federacji Konsumentów i od początku działały przy jednostkach terenowych, kiedyś Państwowej, a dziś Inspekcji Handlowej. Podstawę prawną działania tych sądów stanowiły przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i pomimo, że konsumenckie sądownictwo polubowne nie zostało uregulowane ustawowym zapisem aż do 1999 r., działało w praktyce dobrze i wrosło w społeczną świadomość.

W związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju, od 1 stycznia1999 r. organizowanie i prowadzenie stałego polubownego sądownictwa konsumenckiego (SPSK) należy do zadań Inspekcji Handlowej. Tym samym sądy te mają normatywną podstawę swojej działalności (art.37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. wprowadziło nowy regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Regulamin ten zniósł obowiązek wnoszenia wpisu w sytuacji, gdy konsument lub przedsiębiorca decyduje się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny. Teraz sąd pobiera tylko zaliczkę od strony, która wnosi sprawę, jeśli z podjęciem czynności łączą się wydatki, np. potrzebna jest opinia rzeczoznawcy.

Sprawę rzeczoznawców, nie tylko dla potrzeb polubownego sądownictwa konsumenckiego reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców dla spraw jakości produktów i usług. Federacja Konsumentów wielokrotnie występowała o uporządkowanie sprawy rzeczoznawców. Tymczasem cytowane rozporządzenie nie do końca uregulowało tę kwestię, np. par. 6 stanowi, iż wojewódzki inspektor może, przed podjęciem decyzji w sprawie listy rzeczoznawców, zasięgnąć opinii organizacji pozarządowej reprezentującej interesy konsumentów. To "może" nie zobowiązuje inspekcji handlowej do konsultowania tej listy z organizacjami konsumenckimi, co uważamy za błędne rozwiązanie.

Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem, opinie dla potrzeb przede wszystkim handlowców, mogą sporządzać rzeczoznawcy z poza listy prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. Federacja Konsumentów miała nadzieję, że przepisy rozporządzenia pomogą wyeliminować z rynku rzeczoznawców nie zawsze prawidłowo wykonujących swoje obowiązki. Pomimo tych braków, zaletami polubownego sądownictwa konsumenckiego są m. in. zapewnianie wydania rozstrzygnięcia zgodnego ze specyfiką określonej sprawy, szybsze postępowanie, niż przed sądem powszechnym, mniejsza formalizacja i niższe koszty funkcjonowania. Mankamentem zaś stałych polubownych sądów konsumenckich jest to, iż sąd taki może rozpatrywać daną sprawę tylko wówczas, gdy obie strony: konsument i handlowiec, wyrażą na to zgodę. Handlowcy często nie wyrażają zgody na taką formę rozpatrzenia sprawy, licząc na to, że konsument nie wniesie sprawy do sądu powszechnego, bojąc się kosztów i przewlekłości postępowania, i tym samym zrezygnuje ze swoich roszczeń. Z punktu widzenia interesów konsumentów, ważna jest działalność polubownych sądów polegająca na mediacjach, udzielaniu porad prawnych konsumentom i handlowcom.

Poza wyżej omówionymi zagadnieniami, w ostatnich latach sądom przybyły dodatkowe zadania, wynikające m.in. z dominacji podmiotów gospodarczych na rynku, konfliktów na tle klauzul abuzywnych, braku możliwości uzyskania świadczenia zastępczego w razie wadliwie wykonanej usługi, co powoduje konieczność dodatkowego angażowania sądów w rozstrzyganie sporów konsumenckich. W uwagach do "Rządowej polityki konsumenckiej..." oraz w innych swoich wystąpieniach Federacja Konsumentów wnosiła m.in. o wyodrębnienie w wydziałach sądów powszechnych specjalistycznych komórek rozpatrujących wyłącznie spory konsumenckie, ustalenia dolnej (symbolicznej), wysokości wpisu dla spraw konsumenckich, co uczyniłoby sądy bardziej dostępne dla osób mało zamożnych oraz powrotu do koncepcji prawnej dotyczącej pozasądowej procedury rozstrzygania sporów konsumenckich. Pomimo, że w tej ostatniej kwestii Unia Europejska nie wydała żadnej dyrektywy, Komitet Rady 1996 r. zalecił państwom członkowskim wprowadzenie uproszczonych procedur dochodzenia roszczeń, jako formy realizacji jednego z podstawowych praw konsumenckich, czyli prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ani wprowadzenie procedur uproszczonych w 2000 r., ani przykłady długoletnich spraw sądowych w sprawach konsumenckich nie są na pewno pozytywnymi przykładami wprowadzeniem w życie tego zalecenia.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone