Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Morfing - to efekt stosowany w grafice i animacji komputerowej polegający na stworzeniu płynnego przejścia z jednego obrazu w drugi.
 Home > Konsument

Usługi platform cyfrowych

10.04.2015 23:42:01

Relaks przed telewizorem, czyli problemy konsumentów z usługami platform cyfrowych


Największa oferta programowa, znany kanał filmowy gratis, relacje z imprez sportowych, abonament przez pierwsze trzy miesiące tylko... - to niektóre z wielu zalet, jakie prezentują konsumentowi platformy telewizji cyfrowej. Zapowiada się interesująco i kusząco. Podpisujemy szybko umowę i... po pewnym czasie zaczynają się problemy. Okazuje się, że oferta nie jest tak interesująca, jak początkowo się wydawała, a operator skrzętnie wykorzystuje zapisane drobnym maczkiem klauzule regulaminu świadczenia usług telewizyjnych, aneksu do umowy, itp.

Do Federacji Konsumentów wpływa wiele skarg na operatorów telewizji kablowych i platform telewizji cyfrowej. W samej Warszawie do Stołecznego Klubu w 2001 roku wpłynęło kilkadziesiąt próśb o interwencję. Pracownicy Federacji wyjaśniali z operatorami sporne kwestie telefonicznie, a także pisemnie, wiele spraw znalazło pozytywne rozwiązanie dzięki takiej mediacji.

Korzystanie z telewizji cyfrowej powinno być z założenia przyjemnością, jednak niepokojąco często konsumenci czują się rozczarowani, źle potraktowani przy składaniu reklamacji czy wręcz oszukani. Problemy dotyczą różnych spraw, jednak można wskazać sytuacje, w których kłopoty pojawiają się częściej niż w innych.

Zawierając umowę konsument podpisuje zwykle kilka dokumentów. Najczęściej w proponowanym (w praktyce często narzucanym) wzorze umowy znajdują się dane osobowe stron, oznaczenie usługi oraz odesłanie do regulaminu, który "stanowi integralna część umowy", a który zawiera jej rzeczywistą treść, tj. prawa i obowiązki stron. Taką praktykę należy uznać za niezbyt przyjazną konsumentowi, gdyż utrudnia ona zapoznanie się z warunkami umowy. Tymczasem stosują ją bez wyjątku wszyscy więksi operatorzy. Oprócz umowy konsument zwykle podpisuje oświadczenie, iż zgadza się na włączenie do umowy regulaminu, z którym się zapoznał, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz weksel in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tytułu weksla.

Niezwykle ważne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które podpisujemy, bądź o których jest mowa w umowie lub załącznikach, nawet jeśli oznacza to przebrnięcie przez kilka stron zapisanych drobną czcionką. Jeśli jakieś postanowienia nam nie odpowiadają, powinniśmy negocjować ich wykreślenie. Mamy do tego prawo zgodnie z zasadą swobody umów. Do usunięcia krzywdzącego zapisu wystarczą podpisy obu stron przy wykreślonym tekście, jednak należy tego dokonać przed podpisaniem całej umowy. Jeśli niekorzystne zapisy zostaną usunięte, operator nie ma prawa powoływać się na nie. Konsument, który nie zgodził się na włączenie załącznika do umowy podpisując ją z przedstawicielem operatora zgłosił się do Federacji z prośbą o interwencję. Operator żądał od niego przedłużenia umowy zgodnie z załącznikiem. Po wyjaśnieniu okazało się, iż operator ustąpił i przeprosił za niewłaściwe zachowanie biura obsługi klienta.

Należy się liczyć z tym, iż nasze dane osobowe będą przetwarzane, jeśli wyrazimy na to pisemną zgodę. Jeśli nie wyrazimy, a mimo tego zostaną wykorzystane, powinniśmy skontaktować się z biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Najczęstszą praktyką operatorów telewizyjnych jest zawieranie umów na dwa sposoby: przez autoryzowanego dystrybutora (przedstawiciela, dealera, etc.), w lokalu prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, przy czym prawa i obowiązki dystrybutora uważa się zgodnie z regulaminem załączanym do umowy za prawa i obowiązki operatora, lub znacznie częściej - przez przedstawiciela handlowego w domu konsumenta; do tego sposobu odnoszą się następujące uwagi:

Należy pamiętać, iż umowy zawarte z przedstawicielem handlowym w domu konsumenta podlegają przepisom o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny). Zgodnie z art. 2.1. ww. konsument, który zawarł taką umowę "może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy", a w świetle art. 2.2. "nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy". Tymczasem operatorzy nakładają bezprawnie kary umowne, często wysokości kilkuset złotych. Konsumentka, która zwróciła się o pomoc do Federacji Konsumentów w takiej sprawie uzyskała od Cyfry+ - zwrot swoich pieniędzy.

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udzielenia informacji o prawie odstąpienia od umowy. W przypadku braku takiej informacji termin 10 dni rozpoczyna się w chwili uzyskania informacji przez konsumenta, jednak nie później, niż 3 miesiące od podpisania umowy.

Umowa abonamentowa, którą podpisuje konsument zwykle reguluje dwa stosunki prawne. Umowa o abonament dotyczy samej usługi, natomiast sprzęt zwykle przekazywany jest w najem, a czasem w użytkowanie. Oznacza to, co podkreślają wszystkie umowy (a właściwie ich wzory), że sprzęt nie staje się własnością abonenta. Po zakończeniu umowy sprzęt należy zwrócić, jeśli postanowienia umowy lub oferta skierowana do abonenta w czasie obowiązywania umowy nie stanowią inaczej. Większość operatorów telewizyjnych (np. Cyfra+) stosuje formularze, które wysyła do abonenta po rozwiązaniu umowy lub upływie czasu jej obowiązywania. Formularz wypełnia i podpisuje autoryzowany dystrybutor przy zwrocie sprzętu. Regulaminy świadczenia usług nakładają na konsumenta obowiązek zwrotu takiego sprzętu często w krótkim, 7 dniowym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje naliczenie kar lub kosztów, które są nakładane na konsumenta. Niestety operatorzy telewizyjni nie zawsze przysyłają formularze zwrotu lub wskazują miejsca, gdzie zwrotu można dokonać, a następnie obciążają konsumenta karami umownymi. W tego typu sytuacjach należy zawsze składać reklamacje lub ponaglenia do przysłania formularza, najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres operatora.

Dość często po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług telewizyjnych operator proponuje konsumentowi zakup używanego przez niego sprzętu po promocyjnej cenie. Należy ponad wszelką wątpliwość ustalić, czy dotyczy to całości posiadanego sprzętu, czy też, co jest częstsze niektórych jego części. Może się bowiem okazać, iż cześć sprzętu powinna być zwrócona i operator obciąży konsumenta karą umowną za nie zwrócenie sprzętu.

Opłata abonamentowa naliczana jest przez polskich operatorów telewizyjnych miesięcznie. Istnieje możliwość zapłacenia z góry za cały okres umowy, rzadko jednak wykorzystywana. Comiesięczne opłaty to przede wszystkim abonament w wysokości ustalonej w umowie, oraz, jeżeli umowa tak przewiduje, czynsz z tytułu najmu sprzętu umożliwiającego odbiór oferowanych programów. Powszechnie stosuje się rozwiązanie, zgodnie z którym wszystkie należności z danego miesiąca obejmuje jedna faktura. W przypadku gdy konsument nie zgadza się z jedną lub kilkoma pozycjami, ale nie ze wszystkimi, wskazane jest wpłacenie niespornej kwoty, aby ustrzec się odsetek lub zarzutu zaległości w opłacaniu abonamentu. Jednak niezwłocznie należy taką fakturę reklamować listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokonywanie płatności kartą płatniczą wiąże się często z upoważnieniem do ściągnięcia należności z rachunku bankowego konsumenta. Po wystawieniu takiego upoważnienia nie należy dokonywać opłat na przesyłanych przez operatora formularzach, gdyż może się okazać, iż płacimy dwa razy za to samo. Tak było m.in. w sprawie jednego z konsumentów, który poprosił o pomoc prawników Federacji. Dopiero po naszej interwencji udało się odzyskać nadpłaconą kwotę.

Niepłacenie rachunków w terminie powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty określonej kwoty (za okres, po którym operator odłączy sygnał, zależny od umowy bądź regulaminu) wraz z odsetkami ustawowymi od daty, w jakiej każde z zaległych świadczeń okresowych stało się wymagalne. Powstanie również kwestia zwrotu sprzętu i ewentualnej kary umownej, jeśli jest ona przewidziana w umowie / regulaminie.

Zgodnie z art. 509 par. 1 kc "Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości świadczenia". Możliwość ta jest chętnie wykorzystywana przez operatorów telewizyjnych, którzy przekazują wierzytelności wobec abonentów firmom windykacyjnym. Te zaś przesyłają dłużnikowi pozbawione znaczenia prawnego pisma o groźnie brzmiących tytułach (np. przedsądowe żądanie zapłaty) i naliczają zawrotne odsetki. Jest to możliwe również dzięki zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez abonenta. Taką zgodę w formie oświadczenia zawierają wzorce umów praktycznie wszystkich operatorów telewizyjnych. W tego typu sytuacjach trzeba podjąć próbę wyjaśnienia spornych kwestii z operatorem, ponieważ firma zarządzająca wierzytelnością nie ma ku temu chęci a często i potrzebnej dokumentacji i ewentualnej korespondencji.

Podwyższanie opłat przez operatorów ma miejsce dość często, a regulaminy przewidują podwyżki proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen i usług. W przypadku większej podwyżki abonent ma prawo nie przyjąć nowych warunków umowy i odstąpić od umowy w terminie 7 dni, chyba że regulamin świadczenia usług przewiduje inaczej.

Zasadą umów zawieranych na czas określony jest ich wygaśnięcie po upływie oznaczonego terminu. Niestety aneksy do umów stosowane przez niektórych operatorów (Polsat Cyfrowy) obligują konsumenta do przedłużenia umowy po upływie terminu jej obowiązywania. Co więcej, w przypadku odmowy przewidują kary umowne, często wysokości kilkuset złotych. Nie należy się więc sugerować samą długością okresu umownego, gdyż może to prowadzić do przykrych niespodzianek.

Niektórzy operatorzy zamieszczają w regulaminach klauzulę o automatycznym przedłużeniu okresu obowiązywania umowy (Cyfra+, Polsat) na kolejny okres, jeśli abonent nie wypowie umowy na piśmie. Wyznaczają ponadto terminy, po upływie których abonent jest zobligowany i nie może umowy rozwiązać aż do końca nowego okresu obowiązywania. Praktyki takie należy uznać za bardzo krzywdzące dla abonenta i niezgodne z ideą zobowiązania zawieranego na czas określony.

Niemożność wcześniejszego rozwiązania umowy jest kolejnym przykładem nagannej praktyki, jaką stosują operatorzy telewizyjni. Konsument zawierając umowę powinien zwrócić uwagę na możliwość jej zerwania. Problemy pojawiają się, gdy zapisy w regulaminie świadczenia usług nie przewidują takiej możliwości. Z reguły umowa taka jest zawarta na czas określony i przewiduje się "zawieszenie świadczenia usług" w przypadku, gdy konsument nie uiszcza płatności. Grozi to nałożeniem kary określonej w umowie oraz zaległych opłat abonamentowych wraz z odsetkami. Nie sposób nie zauważyć, iż stwarza to bardzo niekorzystną sytuację dla konsumenta. Znacząca większość sporów na tym tle niestety dotyczy jednego z największych operatorów - Cyfry+.

Zabezpieczenia płatności stosowane przez platformy cyfrowe przyjmują najczęściej dwie formy. Pierwszą, powszechnie stosowaną jest kaucja zwrotna, zwracana konsumentowi po zakończeniu okresu umowy i wywiązaniu się z obowiązków przez konsumenta (płatności i zwrot sprzętu). Niestety powszechne są skargi na niewłaściwe rozliczenia dokonywane przez operatorów przy obliczaniu kwoty podlegającej zwrotowi. Zdarza się, że operatorzy dokonują potrąceń, z którymi konsumenci się nie zgadzają. W takich przypadkach również należy składać pisemną reklamację, najlepiej wysyłając ja listem poleconym. Drugą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco na określoną kwotę, który nie powoduje konieczności zapłaty przy zawieraniu umowy, ale pozwala operatorowi dość łatwo dochodzić wierzytelności (Canal+, Cyfra+). Sąd zasądzający w postępowaniu nakazowym lub upominawczym kwotę z weksla nadaje takiemu nakazowi rygor natychmiastowej wykonalności (co oznacza, że kwota może być egzekwowana od razu, niezależnie od ewentualnie wnoszonego sprzeciwu).

Częstym pytaniem kierowanym do prawników Federacji Konsumentów jest problem opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Otóż umowa zawarta z prywatnym operatorem telewizyjnym nie zwalnia z płacenia takich opłat! (Rozp. KRRiT z dn. 27.06.2001 w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych).

Na koniec kilka rad


Jeśli kontaktujecie się państwo z operatorem, nawet telefonicznie, uznając, iż tak jest szybciej, żądajcie pisemnej odpowiedzi na zgłoszona reklamację. Ustne zapewnienia nie powinny stwarzać wrażenia, że wszystko jest w porządku.

Jeśli państwa prawa zostały naruszone, piszcie proszę do Federacji Konsumentów, dołączając korespondencję w sprawie - informacje od niezadowolonych klientów są dla nas zawsze cenne.

Niestety, operatorzy zamieszczają w regulaminach wiele niekorzystnych klauzul, korzystając z tego, że konsumenci nie zwracają na nie uwagi. Dlatego proszę czytać wszystko, co macie Państwo zamiar podpisać! Zmianę lub wykreślenie niekorzystnych dla konsumenta zapisów umowne możecie Państwo negocjować.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Ile wart jest mój podpis
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone