Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Baza danych - to zbiór danych uszeregowany wg określonego schematu logicznego umożliwiającego proste zmienianie i przetwarzanie danych.
 Home > Konsument
Wadliwy towar, reklamacja

Między przedsiębiorcami

10.04.2015 23:42:00

Do Federacji Konsumentów często zwracają się handlowcy: sprzedawcy, hurtownicy, dostawcy lub importerzy z pytaniami na temat ich praw i obowiązków dotyczących umów sprzedaży zawieranych między profesjonalistami.

Sprawy z wyżej wymienionego zakresu regulują m.in. przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nowelizowana w lipcu br.), ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. A także - w pewnym zakresie - ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Ustawa wprowadziła szczególne uprawnienie sprzedawcy, polegające na tym, iż może on wystąpić z roszczeniem zwrotnym do każdego z poprzednich sprzedawców (art. 12). Roszczenie to staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia roszczeń konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym detaliczny sprzedawca powinien spełnić żądania kupującego. Termin przedawnienia roszczenia zwrotnego jest krótki, gdyż wynosi tylko sześć miesięcy (art. 12 ust. 2).

Należy pamiętać, że sprzedawców np. producenta, dystrybutora, sprzedawcę detalicznego obowiązują w ich wzajemnych stosunkach także ogólne zasady zawierania i wykonywania umów, określone w kodeksie cywilnym. W stosunkach między profesjonalistami znajdują więc zastosowanie przepisy o rekojmi, a także w przypadku jej udzielenia, gwarancji.

Jeśli gwarancja została udzielona, to wynikają z tego określone konsekwencje, np. jeśli w wyniku uznania reklamacji w okresie gwarancji, następuje zwrot towaru, to czynność to powinna być udokumentowana fakturą korygującą Więcej na ten temat w ustawie z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z póź. zm.).

Dlatego przedsiębiorcy powinni sami, w indywidualnie zawieranych umowach, szczegółowo określić sprawy dotyczące odpowiedzialności za wady dostarczanego towaru: formy i terminy zgłaszania roszczeń, zawiadamiania o ich uznaniu lub nie, ponoszonych kosztach opinii rzeczoznawcy, prawa do zwrotu dostarczonego towaru na określonych warunkach oraz wystawienia dokumentu reklamacyjnego, a także sposobów rozstrzygania ewentualnych sporów.

Wzajemne stosunki między np. hurtownikiem a sprzedawcą, powinna regulować pisemna umowa, która - przykładowo - może zawierać:
 • określenie stron i datę,
 • osoby wyznaczone do reprezentowania stron,
 • postanowienia dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
 • formę i termin zgłaszania roszczeń oraz termin ich rozpatrzenia,
 • sposób zawiadomienia o uznaniu lub nie roszczeń,
 • określenie, kto ponosi koszty opinii rzeczoznawcy,
 • termin ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia między stronami,
 • forma płatności, np. przelew,
 • prawo do odstąpienia od umowy w razie podwyższenia ceny za towar o więcej niż.........% wartości,
 • w przypadku opóźnień określenie wysokości kary umownej, np. ....% za każdy dzień zwłoki,
 • zapis, że zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu oraz
 • postanowienia o rozstrzyganiu ewentualnych sporów.
W umowie można zastrzec prawo do zwrotu dostarczonego towaru na określonych warunkach oraz wystawienie przez nabywcę-kupującego dokumentu reklamacyjnego po ujawnieniu się wad (ilościowych i jakościowych) w towarze.

Strony w umowie mogą również określić, iż odbiór towaru będzie stwierdzony protokołem określającym odbiór jakościowy i ilościowy.

W przypadku częstego zamawiania określonych produktów można rozważyć zasadność zawarcia umowy dostawy, uregulowaną w art. 605 do 612 k.c.

Dla zawarcia umowy dostawy niezbędne są następujące warunki:
 • dostawca jest wytwórcą zamawianych rzeczy,
 • dostarczane rzeczy są rzeczami oznaczonymi co do gatunku,
 • dostawca dostarcza rzeczy częściami lub okresowo.
Umowa taka gwarantuje powstanie długotrwałej więzi między odbiorcą a dostawcą i uwalnia strony od zawierania kolejnych umów sprzedaży.

Warto pamiętać, że roszczenia o zapłatę ceny z tytułu sprzedaży w obrocie gospodarczym przedawniają się z upływem dwóch lat, zgodnie z art.554 kodeksu cywilnego, a odsetki na podstawie art. 118 k.c. przedawniają się po trzech latach.

Dużo skarg drobnych handlowców dotyczy wielkich sieci handlowych (chodzi o terminy płatności, opłacanie kosztów promocji itp.). Dlatego namawiamy do zawierania umów, regulujących sprawy terminów, sposobów zamawiania i przyjmowania towarów przez nabywcę-kupującego oraz dostarczania towarów przez dostawcę-sprzedającego.

Ponieważ wiele dużych firm zalega małym przedsiębiorcom z płatnościami za dostarczany towar, jednym ze sposobów (chociaż kosztownym) zabezpieczenia się od ryzyka nieuzyskania zapłaty jest ubezpieczenie.

Jakże często w listach i telefonach do Federacji Konsumentów konsumenci skarżą się, że sprzedawca uzależnia uznanie reklamacji od tego, czy uzna ją np. producent. A przecież to konsumenta nie powinno interesować, dla niego stroną jest sprzedawca, gdy chodzi o towary objęte rękojmią i gwarant - przy towarach na gwarancji.

Dlatego dobry kontrakt, określający wzajemne prawa i obowiązki między handlowcami w obrocie gospodarczym, jest również interesem konsumentów.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone